Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Anna Degórska

Inżynier środowiska

Inżynier środowiska

Dr. inż. Anna Degórska jest Liderką Zespołu ds. opracowania ekspozycji na zanieczyszczenie powietrza w projekcie NeuroSmog.

Zatrudniona w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, Zakładzie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska, Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka. Ponad 30-letnie doświadczenie w pracy zawodowej w zakresie ochrony środowiska, jakości powietrza atmosferycznego, klimatu, badań zintegrowanych. Udział w pracach Komitetu Sterującego Monitoringiem Powietrza odpowiedzialnego za kształtowanie monitoringu zanieczyszczenia atmosfery w Polsce, jak również udział w pracach dotyczących dostosowania monitoringu powietrza w Polsce do wymagań dyrektyw Unii Europejskiej. Prowadzenie pomiarów jakości środowiska oraz przetwarzanie, gromadzenie i opracowywanie wyników (w tym na rzecz Państwowego Monitoringu Środowiska). Współautorka opracowań metodycznych, w tym wytycznych w zakresie prowadzenia monitoringu (monitoringu powietrza, zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego i ocen), oraz raportów dla jednostek rządowych (monitoring zanieczyszczenia na poziomie tła, ocena zanieczyszczenia powietrza i depozycji metali ciężkich i WWA, ocena zanieczyszczenia powietrza rtęcią, oceny stanu środowiska na podstawie wyników badań w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego). Aktywny udział we wdrażaniu systemu jakości (zarządzania) wg norm PN-EN:45001, PN-EN ISO/IEC 17025:2005, PN-EN ISO/IEC 17025:2018 w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym oraz nadzór nad systemem jakości w Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka, akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Autorka lub współautorka wielu publikacji.

Doświadczenie dydaktyczne: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (od 2003 roku); Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (w latach 2010-2016).

Kontakt

Email: anna.degorska@ios.edu.pl 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron